Sæsonplads

På Blokhus By Camping er det muligt at langtidsleje en enhed – det kaldes en sæsonplads eller fastliggerplads. Sæsonpladsen er en rabatplads, hvor man får en betydelig mængderabat på opholdet.

I sæson 2023 koster en overnatning i lavsæsonen for 2 voksne inkl. pladsgebyr: 230 DKK + el (45 DKK pr. døgn). Døgnprisen for en Forårssæson i 2023 inkl. 2 personer og pladsgebyr: 67,95 DKK + elforbrug efter el-pakker (ca. 3,00 DKK pr. kwh).

Med den billige pris følger også et sæt regler, der skal følges. Reglerne er udarbejdet af Staten (Campingreglementet), vi har blot skrevet dem her i kortere form, se regelsættet her.

Sæsonperioder 2023

Forårssæson: 31/3 – 25/6 2023

Efterårssæson: 12/8 – 22/10 2023

Helsæson: 31/3 – 22/10 2023

Forårs- + Efterårssæson: 31/3 – 25/6 + 12/8 – 22/10 2023

UDSOLGT Forårsæson
Pris
DKK 4.500,-
Periode
31.03.23 - 25.06.23
- Pris per person
Pris
DKK 400,-
Periode
Tilkøb op til 6 dage i uge 26 for DKK 150,- per dag
Efterårssæson
Pris
DKK 2.600,-
Periode
12.08.23 - 22.10.23
- Pris per person
Pris
DKK 350,-
Periode
UDSOLGT Forårs + Efterårsæson
Pris
DKK 6.000,-
Periode
31.03-25.06 + 12.08-22.10
- Pris per person
Pris
DKK 525,-
Periode
UDSOLGT Helsæson
Pris
DKK 14.000,-
Periode
31.03.23 - 22.10.23
- Pris per person
Pris
DKK 800,-
Periode
Porto- og papirgebyr
Pris
DKK 200,-
Note
Gratis, hvis mail kan anvendes
Adgangskort/stk
Pris
DKK 50,-
Note
Betales hvis kortet bortkommer
Vinteropbevaring af vogn eller udstyr
Pris
DKK 700,-
Note
Vinteren 2022-2023

*) Prisen forudsatter samtidig bestilling og betaling

Alle sæsonpladser er ink.: Varmt vand i servicebygningerne, fri benyttelse af swimmingpoolen i dens åbningstid samt gastekort
(op til 5 personer pr. enhed pr. dag). Ligeledes er der ubegraenset ophold for de navngivne personer pà sæsonkontrakten.

Regler for fastliggere

Senest 1. september skal fastligger-pladsen reserveres. Ved reservation betales reservationsgebyr: “Helsæson” samt “Forår + efterår” betaler i alt 1.500 DKK mens der for “Forårsplads” eller “Efterårsplads” betales i alt 1.000 DKK. Reservationsgebyret er en del af den samlede betaling. Ved afbud eller framelding af sæsonpladsen tilbagebetales reservationsgebyret ikke.

Restbeløbet betales i 2 rater: 1. rate betales senest den anden søndag januar og 2. rate betales ved sæsonstart. For Efterårssæsonen er betalingsfristen for 2. rate den 3. august.

Elforbrug afregnes ved afrejse.

Indbetalt reservationsgebyr samt øvrige indbetalinger tilbagebetales ikke ved afbud eller tidligere afrejse.

Da el-standerne står i det offentlige rum og anvendes af flere campister, har Blokhus By Camping intet ansvar i forhold til tilfældige strømafbrydelser.

Ved manglende rettidig betaling vil reservationen blive annulleret og evt. opbevarede effekter blive bortskaffet for ejerens regning.

 

 

Regler for sæsonpladser

Kontrakten

 • Lejemålet gælder kun for de på kontrakten omfattede personer.
 • Kontrakten kan kun omfatte personer fra lejers familie.
 • Udlånes vognen, skal dette meddeles receptionen. Gæsterne skal indskrives som alm. campister og betale alm. overnatningsgebyr. Strømforbrug afregnes med enhedens lejer.
 • Fremleje eller videresalg af enheden er ikke tilladt.
 • En sæsonplads lejes for én sæson og elforbruget betales pr. måler.
 • Elforbruget betales senest ved sæsonens afslutning.
 • Lejemålet er uopsigeligt i den løbende periode, hvorfor der ikke vil finde nogen form for økonomisk kompensation sted ved fraflytning i utide.
 • Opsiges en lejer til fraflytning pga. misligholdelse af aftalen eller af anden årsag, tilbagebetales der ikke noget af den erlagte leje.

Pladsen og Enheden

 • I henhold til brandvedtægternes 3-meters regel skal vogn, telt mm. opstilles således, at det ikke forringer naboens opstillingsmulighed.
 • Såfremt det er muligt indenfor enhedens areal, er det tilladt at opstille én campingvogn, ét fortelt og ét redskabstelt samt max. to 3-fags læsejl pr. enhed. Alle dele skal være normalt til gengængeligt i campingudstyrsforretninger.
 • Hver gang enheden forlades, skal den efterlades ryddelig.
 • Der tilhører max. 1 køretøj pr. enhed, som skal holdes indenfor campingenheden. Øvrige køretøjer og gæster henvises til parkeringsarealet udenfor campingpladsens bom.
 • Campingvognen skal være mobil og kunne flyttes.
 • På vinteropbevarede vogne skal forteltet sættes op senest den 1. maj og for Helsæsoner gælder, at forteltet tidligst må nedtages 1. september.
 • Der er opstillet containere til Pap/papir, glas/flasker og dagrenovation. Afskaffelse af alt andet affald påhviler lejer selv.
 • Skure og lignende faste installationer må ikke opføres.
 • Der må ingen steder på campingpladsen graves i græsset, lægges stenfliser, støbes, plantes planter, opstilles terrasser eller læhegn af permanent karakter.
 • Træer og buske må ikke beskæres, klippes eller fældes uden aftale med Lejrchefen. Lejer vil blive foreholdt erstatningskrav.

Græsset

 • Det er lejerens ansvar, at græsset holdes klippet, og at der bliver klippet omkring campingvogn og fortelt samt på heleden lejede enhed (tænk på dette inden I forlader enheden). Plæneklipper kan eventuelt lånes af campingpladsen. Græsset klippes mindst hver 3. uge. Vurderes dette ikke overholdt, vil Lejrchefen foranstalte det gjort, og lejer vil blive afkrævet udgiften for dette, dog minimum 100kr. pr. gang.

Tilbehør

 • Elkablet fra vognen og til 220V elstikket skal være et godkendt gummikabel med jord, jf. stærkstrømsreglementet. Tynde 2-ledede el-ledninger er således ikke tilladte og må ikke tilsluttes enhedens elstik.
 • Såfremt et elkabel beskadiges under græsslåning, erstattes kablet ikke. Lejeren er ansvarlig for eventuelle skader på campingpladsens materiel eller personskader i sådanne situationer.
 • Alle slanger og kabler skal graves ned i jorden, hvor græsset klippes.
 • Kæder eller snore til hunde, der ikke er i brug, må ikke ligge efterladte i græsset.
 • Tilbehør, der bærer præg af kolonihaveudstyr, er ikke tilladt. Det gælder blandt andet partytelte, flagstænger eller andre master, der er højere end campingvognen.

Ved sæsonafslutningen

 • Campingvogne skal senest ved lejemålets ophør være fjernet fra camping­pladsen. Medmindre andet er aftalt med Lejrchefen.
 • Eventuelt fast gulv i forteltet skal fjernes ved lejemålets ophør. Medmindre andet er aftalt med Lejrchefen.
 • Hvis ikke andet er aftalt, skal enheden ved lejemålets ophør være ryddet. Enheden skal fremstå som ved modtagelse, dvs. græsset skal være klippet, og der må ikke være efterladt huller, fliser, sten, træ eller andet affald. Udlejer hæfter ikke for evt. efterladte ting – heller ikke campingvogne/telte. Efterladte effekter fjernes for lejers regning, og oprydning sker for lejers regning.

Hvor om alting er,

 • så spørg Lejrchefen, hvis der opstår tvivlsspørgsmål vedrørende lejemålet.
 • så skal Campingpladsens ordensreglement og Campingrådets campingreglement til enhver tid overholdes.

Vær med til at holde tingene i orden og i pæn stand, og hjælp med til at behandle tingene på samme måde som du behandler dine egne ting. Dette er til glæde for os alle og højner standarden, ligesom det er med til at holde omkostningerne nede.