Denmark United-Kingdom Germany
Denmark United-Kingdom Germany

Regler for sæsonpladser på Blokhus By Camping

Regler for sæsonpladser på Blokhus By Camping

Kontrakten

 • Lejemålet gælder kun for de på kontrakten omfattede personer.
 • Kontrakten kan kun omfatte personer fra lejers familie.
 • Lejer skal forevise gyldigt ID i receptionen.
 • Udlånes vognen, skal dette meddeles receptionen. Gæsterne skal indskrives som alm. campister og betale alm. overnatningsgebyr. Strømforbrug afregnes med enhedens lejer.
 • Fremleje eller videresalg af enheden er ikke tilladt.
 • En sæsonplads lejes for én sæson og elforbruget betales pr. måler.
 • Elforbruget betales senest ved sæsonens afslutning.
 • Der indbetales depositum, når en sæsonplads bestilles. Dette depositum tilbagebetales ikke ved opsigelse eller frafald af sæsonpladsen.
 • Lejemålet er uopsigeligt i den løbende periode, hvorfor der ikke vil finde nogen form for økonomisk kompensation sted ved fraflytning i utide.
 • Opsiges en lejer til fraflytning pga. misligholdelse af aftalen eller af anden årsag, tilbagebetales der ikke noget af den erlagte leje.

Pladsen og Enheden

 • I henhold til brandvedtægternes 3-meters regel skal vogn, telt mm. opstilles således, at det ikke forringer naboens opstillingsmulighed.
 • Såfremt det er muligt, er det tilladt at opstille én campingvogn, ét fortelt og ét redskabstelt samt et 3-fags læsejl pr. enhed. Alle dele skal være normalt til gengængelige i campingudstyrsforretninger.
 • Hver gang enheden forlades, skal den efterlades ryddelig.
 • Der tilhører max. 1 køretøj pr. enhed, som skal holdes indenfor campingenheden. Øvrige køretøjer og gæster henvises til parkeringsarealet udenfor campingpladsens bom.
 • Campingvognen skal være mobil og kunne flyttes.
 • Der er opstillet containere til Pap/papir, glas/flasker og dagrenovation. Afskaffelse af alt andet affald påhviler lejer selv.
 • Skure og lignende faste installationer må ikke opføres.
 • Der må ingen steder på campingpladsen graves i græsset, lægges stenfliser, støbes, plantes planter, opstilles terrasser eller læhegn af permanent karakter.
 • Træer og buske må ikke beskæres, klippes eller fældes uden aftale med Lejrchefen. Lejer vil blive foreholdt erstatningskrav.

Græsset

 • Det er lejerens ansvar, at græsset holdes klippet, og at der bliver klippet omkring campingvogn og fortelt samt på hele den lejede enhed (tænk på dette inden I forlader enheden). Plæneklipper kan eventuelt lånes af campingpladsen. Græsset klippes mindst hver 3. uge. Vurderes dette ikke overholdt, vil Lejrchefen foranstalte det gjort, og lejer vil blive afkrævet udgiften for dette, dog minimum 100kr. pr. gang.

Tilbehør

 • Elkablet fra vognen og til 220V elstikket skal være et godkendt gummikabel med jord, jf. stærkstrømsreglementet. Tynde 2-ledede el-ledninger er således ikke tilladte og må ikke tilsluttes enhedens elstik.
 • Såfremt et elkabel beskadiges under græsslåning, erstattes kablet ikke. Lejeren er ansvarlig for eventuelle skader på campingpladsens materiel eller personskader i sådanne situationer.
 • Alle slanger og kabler skal graves ned i jorden, hvor græsset klippes.
 • Kæder eller snore til hunde, der ikke er i brug, må ikke ligge efterladte i græsset.
 • Tilbehør, der bærer præg af kolonihaveudstyr, er ikke tilladt. Det gælder blandt andet partytelte, flagstænger eller andre master, der er højere end campingvognen.

Ved sæsonafslutningen

 • Campingvogne skal senest ved lejemålets ophør være fjernet fra camping­pladsen. Medmindre andet er aftalt med Lejrchefen.
 • Eventuelt fast gulv i forteltet skal fjernes ved lejemålets ophør. Medmindre andet er aftalt med Lejrchefen.
 • Hvis ikke andet er aftalt, skal enheden ved lejemålets ophør være ryddet. Enheden skal fremstå som ved modtagelse, dvs. græsset skal være klippet, og der må ikke være efterladt huller, fliser, sten, træ eller andet affald. Udlejer hæfter ikke for evt. efterladte ting – heller ikke campingvogne/telte. Efterladte effekter fjernes for lejers regning, og oprydning sker for lejers regning.

Hvor om alting er,

 • så spørg Lejrchefen, hvis der opstår tvivlsspørgsmål vedrørende lejemålet.
 • så skal Campingpladsens ordensreglement og Campingrådets campingreglement til enhver tid overholdes.

Vær med til at holde tingene i orden og i pæn stand, og hjælp med til at behandle tingene på samme måde som du behandler dine egne ting. Dette er til glæde for os alle og højner standarden, ligesom det er med til at holde omkostningerne nede.